Δώρο Χριστουγέννων

Δώρο Χριστουγέννων

Δικαιούχοι / Χρόνος ΚαταβολήςΜερική / Διαλείπουσα Απασχόληση

Μερική / Διαλείπουσα Απασχόληση

Επιστροφή

Μερική Απασχόληση

Το άρθρο 59 παρ. 9 και 17 του Ν. 4635/2019, προβλέπει ότι οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του αντίστοιχου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίες της μερικής απασχόλησης. Επομένως, εφαρμόζονται και για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Με βάση τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες σε σχέση με τη πλήρη απασχόληση, θα λάβουν ως Δώρο Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης του από 01 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου.

Διαλείπουσα απασχόληση

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με διαλείπουσα απασχόληση, δηλαδή λιγότερες των 5 (επί πενθημέρου) ή των 6 (επί εξαήμερου) ημερών την εβδομάδα, δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 01 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο