Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

26/09/2023

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών δικτύου 4G

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2023
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Έργο: Για την παροχή υπηρεσιών δικτύου 4G (10G μηνιαίως με πανελλαδική κάλυψη), πεντακοσίων (500) καρτών sim, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε tablet, με σκοπό την ταχεία, ασφαλή και πλήρη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας για τουλάχιστον δεκαέξι μήνες».

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Προϋπολογισμός: Σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι πενήντα έξι χιλιάδες και σαράντα οκτώ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 12η Οκτωβρίου και μέχρι ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 12η Οκτωβρίου 2023 και μετά την ώρα 13:00 μ.μ.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο