Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

25/04/2024

Κλήρωση για την Αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής

Επιστροφή

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α’):

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία».

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, σας ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00 π.μ. θα λάβει χώρα, η κλήρωση για αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση (άρθρα 29 και 32 του ν. 4412/2016), που θα δημοσιοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2024 και όποιος εκ των υπαλλήλων επιθυμεί μπορεί να παρευρεθεί.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540 Β’) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο γραφείο 201 (νεοκλασικό), στον 2ο όροφο του κτιρίου της Επιθεώρησης Εργασίας επί της οδού Αγησιλάου 10 και θα παρίστανται οι:

Παύλου Γεώργιος, Κουρμαδά Παναγιώτα και Φαφούλα Αργυρή.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο