Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

12/09/2023

Ενημέρωση Σχετικά με την Αναγγελία Παθολογικών Εργατικών Ατυχημάτων

Επιστροφή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναγγελία παθολογικών εργατικών ατυχημάτων

Εξ αφορμής πολλών ερωτημάτων που κατά καιρούς τίθενται στις υπηρεσίες μας από επιχειρήσεις σχετικά με το ποια παθολογικά συμβάντα – ατυχήματα πρέπει να δηλώνονται στη φόρμα εργατικού ατυχήματος στο ΟΠΣ και προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση μεγάλου αριθμού παθολογικών συμβάντων, τα οποία λανθασμένα εκλαμβάνονται ως εργατικά, επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Εργατικό ατύχημα θεωρείται κάθε βλάβη, η οποία είναι αποτέλεσμα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου άσχετου μεν με τη σύσταση του οργανισμού του παθόντος και τη βαθμιαία φθορά του από τις συνθήκες της εργασίας, αλλά συνδεομένου οπωσδήποτε με αυτήν λόγω της εμφάνισης του κατά την εκτέλεσή της ή εξ αφορμής αυτής. Δηλαδή θα πρέπει το αίτιο, στο οποίο οφείλεται το εργατικό ατύχημα, να μην ανάγεται αποκλειστικά στην οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος και το οποίο συνεπώς δεν θα συνέβαινε χωρίς την εργασία και τις περιστάσεις εκτέλεσής της (ΟλΑΠ 1287/1986, ΑΠ 19/2014, βλ. και ΣτΕ 2464/77, 4697/83: εργατικό ατύχημα θεωρείται κάθε πάθηση ή βλάβη ή επιδείνωση προϋπάρχουσας νόσου συνεπεία βίαιου εξωτερικού γεγονότος, εφόσον έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτήν και συνδέεται με την εργασία άμεσα ή έμμεσα με σχέση αιτίου και αποτελέσματος).

Επιπλέον, η μεθοδολογία της Eurostat «Ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα (ESAW) – έκδοση 2013», ορίζει το εργατικό ατύχημα ως ένα «συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας, το οποίο προκαλεί σωματική ή διανοητική βλάβη». Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν καταγράφονται τα ατυχήματα που έχουν μόνο παθολογικά αίτια, αλλά αυτά που σχετίζονται αιτιωδώς με την εργασία, όπως έχει ήδη προαναφερθεί.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι τα παθολογικά συμβάντα, τα οποία παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας και οφείλονται σε καθαρή παθολογία ή ενδογενή ευαισθησία ή βαθμιαία εξασθένιση και φθορά του οργανισμού του εργαζομένου, δεν νοούνται ως εργατικά ατυχήματα, εφόσον δεν συνδέονται με βίαια ή/και δυσμενή για την υγεία συμβάντα στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό αφορά κάθε αιφνίδιο ιατρικό πρόβλημα που οφείλεται σε προυπάρχουσα παθολογία του ατόμου όσο και οποιαδήποτε εκδήλωση κοινής νόσου ή αδιαθεσίας και συνεπώς δε θα πρέπει να αναγγέλλονται στις υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας ή/και στις αστυνομικές αρχές.

Επομένως, στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης παθολογικών εργατικών ατυχημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) θα πρέπει να καταχωρούνται μόνον οι περιπτώσεις ασθενειών, προυπαρχουσών ή εκδηλωνόμενων για πρώτη φορά, οι οποίες όμως συνδέονται αιτιωδώς με αιφνίδια και δυσμενή για την υγεία γεγονότα στον εργασιακό χώρο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο