Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Επιστροφή
  1. Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α’ 13.5.1999) Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ
    1. Ν. 4808/2021  (ΦΕΚ 101/Α` 19.6.2021) Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις (άρθ. 54 παρ.ζ)
    2. Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α’ 11.2012)  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.14. παρ. 2)
    3. Π.Δ. 76/2005 (ΦΕΚ 117/Α’ 19.5.2005) Τροποποίηση του π.δ 88/99 «ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (94/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
    4. Ν. 3144/2003, (ΦΕΚ 111/Α/8.5.2003)«Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις»
Μετάβαση στο περιεχόμενο