Γενικής Εφαρμογής

Γενικής Εφαρμογής

Θεσμοί και Γενικές ΔιατάξειςΕπαγγελματική ΑσθένειαΒαρέα και Ανθυγιεινά ΕπαγγέλματαΠροδιαγραφές Χώρων ΕργασίαςΕπιχειρήσεις Προσωρινής ΑπασχόλησηςΈγκυες, Λεχώνες και ΓαλουχούσεςΝέοι – Ανήλικοι Εργαζόμενοι

Νέοι – Ανήλικοι Εργαζόμενοι

Επιστροφή
  1. Υ.Α. οικ. 130621/2003 (ΦΕΚ 875/Β’ 2.7.2003) Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι
  2. Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ 119/Α’ 15.6.2001) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους
  3. Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67/Α’ 26.3.1998) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ
    1. Π.Δ. 52/2015 (ΦΕΚ 81/Α’ 17.7.2015) Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» − Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994
    2. Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α’ 6.11.2001) Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις (άρθ. 33)
  4. Υ.Α. 130627/1990 (ΦΕΚ 620/Β’ 27.9.1990) Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων
  5. Π.Δ. 7/1990 (ΦΕΚ 4/Α’ 15.1.1990) Ιατρική εξέταση νεαρών προσώπων για την απασχόληση σε βαριές, ανθυγιεινές ή επικίνδυνες εργασίες
Μετάβαση στο περιεχόμενο