2023-2024: Ευρωπαϊκή Εκστρατεία της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) Σχετικά με τα Εργατικά Ατυχήματα – Βελτίωση της Πρόληψης των Εργατικών Ατυχημάτων

Η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) «Βελτίωση της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων» για την περίοδο 2023-2024, αποσκοπεί στην ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης στους εργοδότες και στους εργαζόμενους, προκειμένου να επιτευχθεί το όραμα της ΕΕ για «μηδενικά θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα».

Η Επιθεώρηση Εργασίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία της χώρας μας συμμετέχει στην εν λόγω εκστρατεία και θα διεξάγει επιτόπου επιθεωρήσεις στους επιλεγμένους από τη SLIC τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Στόχοι της εκστρατείας

Η εκστρατεία στοχεύει:

α) στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των  πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, για τους κινδύνους στο εργασιακό τους περιβάλλον που ενδέχεται να προκαλέσουν  εργατικό ατύχημα.

β) στην  παροχή καθοδήγησης στις επιχειρήσεις αυτές για την αρτιότερη διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων / συμβάντων,  καθώς και για την αναγνώριση και διαχείριση των αιτιών που τα προκάλεσαν, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη τους.

γ) στην  αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την εργατική νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Τομείς διεξαγωγής της εκστρατείας

Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί στους ακόλουθους τρεις τομείς:

  • Γεωργία και Δασοκομία (Κωδικός NACE: Τομέας Α 01 και 02)
  • Κατασκευές (Κωδικός NACE: Τομέας ΣΤ 41, 42 και 43)
  • Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών και Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης (Κωδικός NACE: Τομέας Η 49.3 και 49.4)
Μετάβαση στο περιεχόμενο