Права

Права

Индивидуален трудов договорВъзнаграждениеРедовен годишен отпуск — обезщетение за отпускРаботно времеБолест

Възнаграждение

обратно
 • След полагане на труд работниците/служителите имат право да получат заплатата си, която се изплаща в края на всеки от периодите, въз основа на които тя се изчислява (ден-седмица-месец), освен ако не е уговорено друго.

Тези доходи се изплащат единствено по банковите сметки на работниците/служителите, като същевременно им се предоставя служебна бележка, в която подробно се описват всички видове доходи и удръжки.

Освен това работниците/служителите, на които се изплаща надница, имат право да получат надниците за извънредните празници през годината.

В случай на забавяне или отказ за изплащане на доходите от страна на работодателя, работниците/служителите имат право:

 1. да се обърнат към компетентния отдел „Инспекция по трудови правоотношения“ по месторабота и да подадат жалба или молба за уреждане на трудов спор;
 2. да подадат жалба срещу работодателя в съответния полицейски участък;
 3. да пристъпят към преустановяване на работата си в съответствие с член 325а от Гражданския кодекс;
 4. да считат отказа или забавянето на заплатата за едностранна вредоносна промяна на условията на труд и следователно, прекратяване на трудовия договор, претендирайки, наред с другото, съответното обезщетение за уволнение;
 5. да поискат по съдебен път изплащането на заплатата, с предявяване на иск до гражданските съдилища.

Повече информация относноРАБОТНАТА ЗАПЛАТА.

 • Работниците/служителите имат право на пълния великденски бонус, равен на половин месечна заплата или 15 надници, ако са работили през целия период от 1 януари до 30 април, или част от великденския бонус, ако трудовото им правоотношение не е продължило през целия период.

Повече информация относно ВЕЛИКДЕНСКИЯ БОНУС.

 • Работниците/служителите имат право на пълния коледен бонус, равен на една месечна заплата или 25 надници, ако са работили през целия период от 1 май до 31  декември, или на част от коледния бонус, ако трудовото им правоотношение не е продължило през целия период.

Повече информация относно КОЛЕДНИЯ БОНУС.

 • За всеки ден заетост извън работното място работниците/служителите имат право на една (1) надница или 1/25 от законоустановената заплата като обезщетение. В случай че храната и жилището се осигуряват от работодателя, работниците/служителите имат право на 1/4 от обезщетението, докато, когато се осигуряват само храна или само жилище, имат право съответно на 1/2 или 4/5 от обезщетението.

Повече информация относно ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ИЗВЪН РАБОТНО МЯСТО.

 • За всеки час допълнителен труд, положен от работниците/служителите на непълна заетост, те имат право на съответно възнаграждение, увеличено с дванадесет процента (12 %) от договореното възнаграждение.

Повече информация относно НЕПЪЛНАТА ЗАЕТОСТ.

 • За всеки час извънреден труд, работниците/служителите имат право на изплащаното почасово възнаграждение, увеличено с двадесет процента (20 %).

За повече информация относно ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД.

 • За всеки час извънредна заетост служителите имат право на изплащаното почасово възнаграждение, увеличено с четиридесет процента (40%) за всеки час законна извънредна заетост, с шестдесет процента (60%) за всеки час извънредна заетост по решение на компетентния орган на Министерството на труда и със сто и двадесет процента (120%) за всеки час незаконна извънредна заетост.

Повече информация относно ИЗВЪНРЕДНАТА ЗАЕТОСТ.

 • Служителите, полагащи труд в шестия ден (в нарушение на петдневната работна седмица), имат право на изплащаното дневно възнаграждение увеличено с тридесет процента (30 %).

Повече информация относно ТРУДА В ШЕСТИЯ ДЕН.

 • Служителите, полагащи труд в неделя или в празнични дни, имат право на седемдесет и пет процента (75 %) увеличение на законното почасово възнаграждение.

За повече информация относно ТРУДА В НЕДЕЛЯ ИЛИ В ПРАЗНИЧНИ ДНИ.

 • За всеки час нощен труд, т.е. заетост от десет часа́ вечерта до шест часа́ сутринта, работниците/служителите имат право на увеличение от двадесет и пет процента (25%) от законното почасово заплащане.

Повече информация относно НОЩНИЯ ТРУД

Skip to content