Права

Права

Индивидуален трудов договорВъзнаграждениеРедовен годишен отпуск — обезщетение за отпускРаботно времеБолест

Индивидуален трудов договор

обратно

Работниците/служителите имат право:

  • да получат копие от трудовия договор със съществените условия в рамките на два месеца от постъпването им на работа или при прекратяване на трудовото им правоотношение, ако то е с по-кратък срок;
  • да получат документа, изготвен от работодателя, за всяка промяна в данните на договора в рамките на един месец от настъпването на промяната;
  • да получат обезщетение в случай на прекратяване на договора от страна на работодателя (уволнение) и при условие че трудовото им правоотношение е по-дълго от една година;
  • да получат обезщетение в случай на прекратяване на трудовото правоотношение поради изпълнението на условията за пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Повече информация относно ИНДИВИДУАЛНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР.

Skip to content