Трудов спор

Трудов спор

Трудов спор

Трудов спор

обратно

Обща информация

Трудов спор е всякакъв вид спор между работодател и работник/служител (или работници/служители), произтичащ от трудовото правоотношение между тях, и се отнася до прилагането и спазването на разпоредбите на трудовото законодателство.

За разрешаване на трудови спорове работникът/служителят или повече работници/служители, позовавайки се на общ интерес, работодателят, както и съответните синдикални организации, имат право да поискат намесата на Инспекцията по труда, която след това свиква тристранна среща на определена дата (работник/служител, работодател и инспектор), по време на която се обсъжда предметът на спора и начинът за разрешаването му.

Предмет на трудовите спорове

Предметът на трудовите спорове може да бъде (например):

  • задължения за начислени възнаграждения и надбавки или други обезщетения, предвидени в индивидуални или колективни трудови договори, коледни или великденски бонуси, обезщетения за отпуск и надбавки към тях;
  • непредоставяне на редовен или друг вид отпуск (брак, по бащинство, гледане на болен, грижи за зависим член, посещение на училищно представяне, студентски, синдикален, със специална цел и т.н.);
  • неплащане или плащане на намалено обезщетение при уволнение;
  • въпроси, свързани със закрилата на майчинството, равното третиране на мъжете и жените, дискриминацията, основана на раса, религия, семеен или социален статус и др.;
  • въпроси, свързани с насилието и тормоза в работната среда.

Процедура за разрешаване на трудови спорове

Процедурата за разрешаване на трудовия спор започва с подаване на съответната молба от заинтересованото лице до компетентния отдел „Инспекция по трудовите правоотношения“. Компетентността на отдела се определя въз основа на адреса на предприятието, в която е зает или е бил зает служителя и в рамките, предвидени в президентски указ 134/2017 (ДВ 168/Α/06-11-2017).

Молбата съдържа данните на страните, както и въпросите, които съставляват предмета на трудовия спор.

След това се определят датата и часът на тристранната среща, която ще се проведе в офисите на компетентния отдел „Инспекция по трудовите правоотношения“, с информиране на място на заявителя и изпращане на поканата до другата страна по всеки подходящ начин (поща, имейл, оповестяване в профила на работодателя в онлайн портала на Инспекцията по труда) и разписка за връчване.

В деня на разглеждането в офисите на отдела, освен инспектора, присъстват работодателят и работникът/служителят (лично или с упълномощен представител), както и техните юрисконсулти (ако се счита за необходимо), а присъствието и разпита на други лица като свидетели не се предвижда.

Могат да участват общо до пет (5) представители от всяка заинтересована страна, освен юрисконсултите. Те включват, по избор на всяка страна, представители на синдикална организация на първо ниво или на второ ниво, или на подобна професионална организация, или на местния център по труда или на Общата конфедерация на гръцките работници от името на работниците/служителите, както и представители на синдикалната организация от името на работодателя, но винаги с представяне на съответните законни документи.

В случаи на разрешаване на спорове относно прилагането на разпоредбите за закрила на майчинството, принципа на равно третиране на мъжете и жените, принципа на равно третиране без оглед на расов или етнически произход, религия или други убеждения, увреждане или хронично заболяване, възраст, семеен или социален статус, сексуална ориентация, полова идентичност или полови характеристики, или по въпроси, свързани с насилие и тормоз на работното място, на разглеждането на трудовия спор може да присъства и представител на Омбудсмана, след като е бил информиран от Инспекцията по труда.

И накрая, може да присъства преводач на жестов език от Федерацията на глухите на Гърция, в помощ на глух човек или човек с увреден слух, както и устен преводач, в помощ на чужденец.

Дискусията се провежда на живо, като инспекторът ръководи цялата процедура, давайки думата на страните и грижейки се за гладкото й протичане. По време на нея се записват становищата на двете страни и се разглеждат съответните документи и документация или други доказателства, представени от всяка страна, с цел разрешаване на спора или постигане на компромис между страните.

Ако една от страните отсъства без основателна причина, инспекторът записва мнението на присъстващата страна и ако отсъствието е необосновано, се установява оборима презумпция за истинността на фактическите ѝ твърдения.

Следващи действия

Инспекторът, след като вземе предвид становищата на страните и проучи представените данни, е длъжен да издаде заключение по спора в едноседмичен срок от обсъждането.

Освен това, след приключване на обсъждането, може да бъде определен срок, не по-дълъг от една седмица, за разрешаване на спора в съответствие с указанията на инспектора. В случай на съответствие се изготвя нов доклад и трудовият спор се архивира. Ако обаче срокът изтече без предприемане на действия, инспекторът изготвя горното заключение в едноседмичен срок.

Копие от заключението, съставено от инспектора, както и приложените документи могат да бъдат получени при поискване от страните или техните законно упълномощени представители.

При установяване на нарушения на трудовото законодателство, инспекторът има възможността да наложи административни санкции. Ако нарушенията на трудовото законодателство представляват престъпления, инспекторът подава жалба или сигнал до компетентния прокурор.

Накрая, ако молителят желае наказателното преследване на работодателя, може да представи на службата отговорна декларация, в която като жертва да декларира желанието си за образуване на наказателно производство срещу работодателя си, с цел да бъде препратено до прокурора.

Skip to content