ТРАФИКЪТ НА ХОРА

ТРАФИКЪТ НА ХОРА

ТРАФИКЪТ НА ХОРА

ТРАФИКЪТ НА ХОРА

обратно

ТРАФИКЪТ НА ХОРА е незаконния пренос на хора с използване на насилие, заплахи или други принудителни средства, обикновено с цел сексуална или трудова експлоатация, докато ПРИНУДИТЕЛНИЯТ ТРУД е принуждаването на човек да работи в плен срещу минимално или никакво заплащане.

Инспекцията по труда, като компетентен орган за контрол на условията на труд и защита на трудовите права на работещите – особено в случаите на уязвими групи – акцентира върху борбата с трафика на хора с цел трудова експлоатация. Действа превантивно, чрез информиране на работниците за техните трудови права, но и контролно чрез идентифициране на евентуални жертви на трафик на хора, като забелязва признаци на трудова експлоатация по време на проверките.

ПРИЗНАЦИ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Непрекъснато наблюдение – наблюдение по време на работа и в „свободното“ време.
 • Неспособност за упражняване на основни свободи на работното място.
 • Недеклариран – неосигурен труд.
 • Депривация – ограничаване на свободното движение.
 • Задържане – отнемане на документи за пътуване и документи за самоличност.
 • Невъзможност за установяване данните на работодателя.
 • Дългова ангажираност.
 • Фалшиви обещания относно вида на работа и работното време.
 • Фалшиви обещания относно възнаграждението.
 • Настаняване в обща стая на множество хора заедно.
 • Настаняване в отдалечени – изолирани (предимно селски) райони.
 • Настаняване на места, където не съществуват основни гаранции за хигиена.
 • Лишаване от средства за комуникация.
 • Признаци на физическо – психическо насилие.
 • Почти несъществуващи гаранции за безопасност и хигиена на работното място.
 • Няма трудов договор.

В този контекст тя си сътрудничи с A21 Гърция от м. януари 2023г. A21 [Премахване на робството през 21-ви век] е една международна нестопанска и неправителствена организация, основана през 2008г. в гр. Солун и понастоящем развиваща дейност на 19 места в 14 страни по света.

Стратегията на A21 за борба с явлението на трафика на хора се фокусира върху три основни области на действие: информиране, идентифициране и рехабилитация на жертвите.

 

 1. ИНФОРМИРАНЕ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО.
  Акцентира се върху превенцията и информирането чрез събития, презентации и обучителни програми, насочени към новото поколение, професионалистите, широката общественост, както и уязвими групи.
 2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СПАСЕНИТЕ ЖЕРТВИ И ВЪЗДАВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТ.
  A21 работи в тясно сътрудничество с властите за откриване и идентифициране на жертви чрез горещата телефонна Линия за борба с трафика на хора 1109. Същевременно се стреми към наказателно преследване на трафикантите и правно представителство на спасените в съдебни производства – гарантирайки, че случаят ще стигне до съдилищата и виновните няма да останат ненаказани.
 3. ГРИЖА И ПОДКРЕПА НА ОЦЕЛЕЛИТЕ ОТ ТРАФИКА.
  A21 може да предостави на оцелелите от трафика на хора достъп до жилище, медицински грижи, психо-социална подкрепа, репатриране, винаги според техните индивидуални нужди и с цел безпроблемна реинтеграция в обществото. За горепосочените цели А21 поддържа кризисно общежитие и дневен център.

 

1109 – ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ТРАФИК НА ХОРА

През 2012г., по инициатива на A21, беше създадена в Р. Гърция горещата Линия за борба с трафика на хора 1109, единствената гореща линия на гръцка територия с единствен предмет на дейност трафика на хора. Обажданията се управляват от специално обучени оператори, които говорят гръцки и английски език, като има възможност за директен теле-превод на повече от 200 езика.

Чрез горещата Линия 1109 се предоставя информация относно трафика на хора, признаците за идентифициране на случаи на трафик на хора, както и предоставяните услуги от A21 към оцелелите. Освен това, чрез гореща Линия 1109 обаждащите се имат възможност анонимно да съобщават за съмнения или вероятни инциденти, свързани с трафика на хора.

Горещата Линия 1109 приема анонимни или поименни сигнали за вероятни инциденти с трафик на хора по телефона, имейла или чрез специалната форма за контакт на уебсайта www.1109.gr.

Контакти:

Тел.: 1109

Website: www.1109.gr

Facebook: 1109 Greece

Email: info@1109.gr

Skip to content