Условия за работа

Условия за работа

Задължение на работодателя да предостави на работника писмено уведомление за условията на работаКакви са минималните данни, които трябва да бъдат включени в писменото уведомлениеЕдностранно нарушаване на условията на труд: Работодателят НЕ МОЖЕ едностранно да променя договорените условия на труд (работно време, заплата, работно място) на работникаИзпитателен срок

Какви са минималните данни, които трябва да бъдат включени в писменото уведомление

обратно

Работодателят е длъжен съобщи на всеки работник в рамките на 7 дни от началото на трудовото правоотношение следната информация в писмена форма (основни съществени условия на труд):

 • данните от документа за самоличност на работодателя и работника,
 • мястото на изпълнение на работата или регистрираното седалище на предприятието, или домашния адрес на работодателя, в случай че мястото на работа не е постоянно или е избрано от работника, изрично се посочва възможността за промяна на мястото на работа,
 • длъжността или специалността на работника, неговата степен, категорията или отрасъла на заетост, както и кратко описание на предмета на работата му,
 • началната дата на договора или трудовото правоотношение и крайната дата или очакваната му продължителност, ако става въпрос за срочна работа,
 • продължителността и условията на изпитателния срок, ако е договорен такъв,
 • всички видове възнаграждения, на които работникът има право, както и периодичността и начина на тяхното плащане,
 • продължителността на работния ден или седмица, ако графикът за организация на работното време е изцяло или до голяма степен предвидим, всякакви договорености и заплащане за извънреден или допълнителен труд и всякакви договорености относно промени в смените,
 • когато графикът на работното време е изцяло или до голяма степен непредвидим, работодателят уведомява работника за:
  • принципа на променливо работно време, броя на гарантираните платени часове и възнаграждението за работата, извършена извън тези гарантирани часове,
  • референтните часове и дни, в рамките на които може да бъде повикан да работи,
  • минималния срок на предизвестие, което работникът трябва да получи преди началото на назначението, и, когато е приложимо, срока, в рамките на който работодателят може да отмени назначението.

Освен това работодателят е длъжен да уведоми в писмена форма всеки работник в рамките на 1 месец от началото на заетостта за следните данни (допълнителни условия на труд):

 • ако става въпрос за лице, наето чрез агенция за временна заетост — идентификационните данни на предприятието, в което е назначен работникът, веднага щом те станат известни,
 • правото на обучение, осигурено от работодателя, ако има задължение да го осигури по закон,
 • продължителността на платения отпуск, на който работникът има право, както и начина и времето на предоставянето му,
 • процедурата, която работодателят и работникът трябва да следват в случай на прекратяване на трудовото правоотношение, и по-специално задължението за отправяне на писмено предизвестие, сроковете на предизвестие, определянето на размера на обезщетението, както и наличието на основателна причина, ако такава се изисква,
 • евентуални колективни трудови договори, уреждащи условията на труд,
 • институциите за социално осигуряване, в които работникът е осигурен, както и всички други обезщетения, предоставени от работодателя във връзка със социалното осигуряване.

Нито едно от горепосочените условия на трудовия договор/ трудовото правоотношение не може да бъде по-неблагоприятно за работника от предвиденото в съответното законодателство или в колективния трудов договор (КТД).

В случай че работник, който обичайно полага труд в Гърция, е поканен да работи в друга държава — членка на Европейския съюз, или в трета държава, горепосочените документи се предоставят преди заминаването му и съдържат най-малко следните допълнителни данни:

 1. страната или страните, в които ще полага труд, и очакваната продължителност на работата,
 2. валутата, в която се изплаща възнаграждението му,
 3. надбавките или обезщетенията, в пари или в натура, свързани с назначението, и
 4. информация за това дали се предвижда репатриране и, ако е приложимо, условията, които уреждат репатрирането му.

За случаите на командироване в държава — членка на ЕС, Швейцария или държава от ЕИП преди заминаването за чужбина той бива допълнително уведомен в писмена форма за:

 1. възнаграждението, на което има право съгласно действащото законодателство в държавата членка, в която ще извършва работата си,
 2. ако е предвидено, надбавките, свързани с командироването, и условията за възстановяване на пътни, дневни и квартирни разходи,
 3. официалния национален уебсайт на приемащата държава членка, в която работникът ще полага труд, откъдето той може да се запознае с реда и условията за наемане на работа, приложими за командированите работници.

Работодателят е длъжен да уведомява в писмена форма за всяка промяна на горепосочените условия на труд не по-късно от датата на извършване на промяната.

Skip to content