Задължения

Задължения

Строителство

Строителство

обратно

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТИ

Терминът „отговорни работодатели“ означава физическите или юридическите лица, които са отговорни:

  1. за описа на строително-техническите работи,
  2. за подаването на Аналитична периодична декларация (АПД) и за плащането на вноските.

В частни технически обекти и в обществени обекти работодателите са длъжни:

  • да обявяват наетия персонал чрез Информационната система „ERGANI“ „E12 – e-IKODOMO“ (преди началото на всеки работен ден) и да съхраняват на мястото на изпълнение на обекта копие от формуляра за обявяване на персонала за всеки работен ден.

При частните технически обекти отговорността е на собственика на обекта и на всички посредници. При обществените обекти отговорност носи подизпълнителят, който е поел обекта, а при обектите, извършвани на базата на самостоятелно изпълнение, отговорност носи представителят на публичния орган.

В частните строителни обекти, в обектите със самостоятелно изпълнение и в обектите по системата за компенсация работодателите са длъжни:

  • да съхраняват декларацията на служителя в ръкописна форма всеки ден или на печатни страници, отпечатани във вид на книга, на мястото на изпълнение на обекта съгласно Книгата за ежедневните отчети на персонала, нает за изпълнение на строителни и технически работи (КЕОП);
  • да обявяват наетия персонал чрез Информационната система „ERGANI“, „Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ“ ежемесечно до последния ден на следващия месец на заетост.

При частните обекти отговорността за сградата е на собственика или съсобствениците, а за парцела/компенсацията — на собственика или съсобствениците в обща отговорност с изпълнителите.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • Горните случаи не се прилагат при дребни ремонти, работодатели — собственици на жилището, както и когато не се изисква разрешение за строителни работи.

Забранено е наемането на непълнолетни лица без трудова книжка и възлагането на забранена за тях работа (нездравословна среда при строителни работи и технически работи, Гръцки държавен вестник 875/B/2003).

Skip to content